Examen NVTS

1

05-04-2018 Nieuwegein,

Algemeen

De NVTS kent een Accreditatie Commissie die zich richt op het bevorderen van de kwaliteit van de tandheelkundige slaapgeneeskunde en het verhogen van de kennis en kunde van tandartsen en tandartsspecialisten en anderen die zich met tandheelkundige slaapgeneeskunde bezighouden. Geaccrediteerde tandartsen of tandartsspecialisten zijn op de website herkenbaar. De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Accreditatie bij de NVTS maakt uw werk als tandarts of tandarts-specialist op het gebied van tandheelkundig slaapgeneeskundige nog waardevoller. Het is een erkenning voor de kwaliteit van uw werk. U kunt uw accreditatie NVTS als kwaliteitswaarborg inzetten naar uw relaties zoals patiënten, collegae en verzekeraars. Het Collegium verstrekt de accreditatie. Stappenplan accreditatie NVTS Hieronder staat schematisch uitgelegd hoe u zich kunt accrediteren tot ‘Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS’. Om te kunnen accrediteren heeft u de bevoegdheid tandarts of tandarts-specialist volgens de Nederlandse wet, of u heeft een erkend buitenlands diploma hiertoe. De accreditering dient u te zien als een kwaliteitscertificaat. U laat er mee zien dat u ademhalingsgerelateerde slaapproblematiek door middel van een individueel vervaardigde oral appliance (type MRA) kunt behandelen volgens de geldende standaarden en dat u dit op een regelmatige basis doet. Dit zorgt er voor dat er voldoende ervaring in het behandelen en het oplossen van voorkomende neveneffecten van u verwacht wordt. De eisen tot accreditatie zijn dus geen middelen om een beperkte hoeveelheid specialisten te creëren, maar de kwaliteit van zorg op een voldoende hoog peil te houden. De patiënt is het middelpunt! Voor het hele accreditatietraject/opleiding staat een studielast van ongeveer 150 uur. Stap 1 De accreditatie tot ‘Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS’ behelst a) een schriftelijk (getoetst middels een examen) en b) een praktisch (getoetst aan de hand van in te leveren casuïstiek) deel. NB. Wij adviseren u om zich er van te vergewissen dat wanneer u het schriftelijk examen gaat afleggen, u zicht heeft op het binnen de gestelde termijn kunnen aanleveren van de gevraagde casuïstiek. Stap 2 Leest u eerst de volgende documenten goed door: NVTS accreditatie Stap 3 Meldt u vervolgens aan door het formulier in onderstaande link in te vullen en te verzenden: NVTS Aanvraagformulier examen en accreditatie Stap 4 Zorg dat u de kosten, die in het onder 2) genoemde document zijn genoemd, heeft voldaan bij de penningmeester van de NVTS. Stap 5 Schaf het leerboek ‘Slaap & Slaapstoornissen’ van Johan Verbraecken et al, uitgeverij ACCO Leuven/Den Haag, 1e druk 2013 ISBN 978-90-334-8924-2 aan. De hoofdstukken die getoetst gaan worden staan in het overzicht: NVTS_inhoud_examen Schaf de aanvullende literatuurbundel (de inhoud wordt geheel getoetst) met wetenschappelijke artikelen aan via de penningmeester. De kosten van de reader zijn €27,50. Bedrag overmaken op rekeningnummer NL67ABNA0503987492 tnv penningmeester NVTS onder vermelding van naam en adres. Het examen wordt doorgaans in april, op de dag voor het jaarlijkse NVTS congres, georganiseerd. Het streven is in oktober/november een tweede mogelijkheid voor het examen te plannen. Houd hiertoe de NVTS site in de gaten! Stap 6 Zorg dat u de aangegeven theorie beheerst. Stap 7 Heeft u aan 1 t/m 6 voldaan? Doe mee met het NVTS examen in April. Stap 8 Wanneer u het examen heeft gehaald zorgt u dat u binnen 6 maanden de 30 gevraagde cases volgens het onderstaande format heeft ingeleverd bij de genoemde accreditatie commissaris; NVTS formulier casuïstiek NVTS spreadsheet patiëntcasus Stap 9 Tenminste 1 maand na aanleveren van uw cases en daarbij aangetekend dat u het examen gehaald dient te hebben, zult u bericht van de accreditatiecommissie ontvangen aangaande uw accreditering. U ontvangt een oorkonde op het eerstvolgende NVTS congres. Stap 10 De accreditatie ‘tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS’ is 5 jaar geldig. Hierna dient u zich opnieuw te accrediteren door aan de specifieke voorwaarden te voldoen. 1. Bewijsstuk BIG-registratie / registratienummer. 2. Bewijsstukken bezoek aan door het Collegium erkende nationale of internationale cursussen en/of congressen aangaande de tandheelkundige slaapgeneeskunde. 3. Bewijs van 50 behandelde patiënten met op NVTS spreadsheet patiëntcasus vermelding startdatum behandeling, leeftijd en geslacht patiënt, AHI voor en na behandeling (bij OSAS patiënten, type MRA). Het geheel dient u op te sturen naar info@fickenlobach.nl De voorwaarden staan specifiek genoemd onder het kopje ‘verlengen accreditatie’ in: NVTS accreditatie Meester gezel constructie Geaccrediteerde NVTS-leden met voldoende aanbod van casuïstiek in hun p. raktijk treden op als mentor voor een kandidaat die reeds geslaagd is voor het theoretisch examen. We noemen dit de meester-gezel-constructie. Deze constructie is op basis van vrijwilligheid. Lees hier de mogelijkheden: NVTS Meester-Gezel constructie Vind hier een overzicht van participanten/meesters voor deze NVTS meester-gezel constructie.


Nvts.nl
< ga terug naar het agenda overzicht
Grasgroen